Advokatska kancelarija Kalanj

Advokatski tim advokatska kancelarija Kalanj

Kontakt advokatske kancelarije Kalanj

КАНЦЕЛАРИЈА

Адвокатска канцеларија Калањ више од једне деценије успешно пружа правне услуге домаћим и иностраним клијентима.

Поверење смо задобили пружањем најбоље могуће правне услуге, уз проналажење најповољнијих решења у свим правним случајевима.

Заступамо клијенте у следећим областима:

• Кривично право
С обзиром да се оснивач канцеларије Ђорђе Калањ највише бави кривичним правом, канцеларија је најпре стекла афирмацију као специјализована за ту правну област.
Канцеларија је ангажована за одбрану у већем броју предмета који се воде пред Вишим судом у Београду – Посебно одељење, Вишим судом у Београду – Одељење за ратне злочине, Вишим судом у Београду и Основним судовима.

• Привредно право
Канцеларија се бави заступањем правних лица, вршећи за њих најразноврсније правне услуге - посредовање, заступање у судским споровима по тужбама за неиспуњење обавеза, наплате потраживања, затим по предлозима за принудну наплату и др. Пред Агенцијом за привредне регистре регулишемо статусна и друга питања свих привредних субјеката.
Осим заступања пред судовима, значајан простор у раду за правна лица, заузима и састваљање пословних уговора и других аката, као и да давање правних мишљења.

• Грађанско право
Канцеларија се бави заступањем физичких лица у свим поступцима пред судовима за остварење њихових права и потраживања из свих области грађанског права, пре свега свих врста имовинских односа и накнада штета, радног, стамбеног, породичног и права осигурања.

• Управно право
Канцеларија је ангажована и у једном броју предмета који се тичу пореских поступака, поступака за враћање одузетог земљишта и сл.

• Некретнине
Дајемо правна мишљења и савете у вези промета некретнина, вршимо преглед документације, израду свих врста уговора и заступамо клијенте пред Катастром непокретности.